Gebruiksreglement fietsverhuur Kolonie 5-7

Artikel 1

Volgende huurtarieven zijn van toepassing op de verhuurbare fietsen:

  Dames- of Herenfiets Elektrische fiets Kinderfiets
Halve dag (9u – 13 u of 13u15 – 17u) 8 euro 12 euro 8 euro
Hele dag (9u – 17u) 12 euro 18 euro 8 euro

Artikel 2

De huurder is verplicht een geldig identiteitsbewijs voor te leggen en akkoord te gaan met de voorwaarden uit dit fietsreglement. Er wordt een rijbewijs en/of identiteitskaart gevraagd als waarborg voor de fiets(en).

Artikel 2

Aan personen jonger dan 16 jaar die niet vergezeld zijn door een ouder, voogd of volwassen begeleider mag geen fiets verhuurd worden.

Artikel 3

Het huurgeld is ofwel op voorhand via het online reservatiesysteem betaald of dient contact of digitaal aan het verhuurpunt voorafgaand aan de verhuur te worden betaald. Het huurgeld dient als verworven beschouwd. De verhuurder verklaart dat de fiets wettelijk in orde is.

Artikel 4

De verhuurder zal zich vooraf vergewissen van de goede staat van de fiets. Alle fietsen zijn uitgerust met een fietsslot en –sleutel. Deze zijn verplicht te gebruiken ter diefstalpreventie. De huurder dient er steeds voor te zorgen dat de fiets op slot wordt gedaan. Bij diefstal of verlies moet Colonie 7 onmiddellijk op de hoogte worden gebracht, het fietssleuteltje kunnen worden voorgelegd en zal de restwaarde van de fiets verhaald worden op de huurder.

Artikel 5

De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde goed op het einde van de huurperiode in dezelfde staat terug te bezorgen. De huurder is vanaf de ter beschikking stelling tot aan de teruggave verantwoordelijk voor alle schade toegebracht aan de fiets en toebehoren. Hij dient de fiets tijdig terug af te leveren in de staat waarin hij hem heeft ontvangen. De huurder vergewist zich ervan dat de fiets technisch in orde is bij vertrek zodat bij gebruik geen bijkomende schade veroorzaakt wordt. Eventuele opmerkingen worden genoteerd in het huurcontract. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en eventuele schade. De huurder dient elk schadegeval of ongeval onmiddellijk aan Colonie 7 te melden. De kostprijs voor de herstellingen van de schade kunnen verhaald worden op de huurder.

Artikel 6

De huurder blijft aansprakelijk voor elke schade wegens diefstal, verlies of beschadiging van de verhuurde fiets of zijn onderdelen. Bijkomende huurgelden of vergoedingen voor diefstal, verlies of beschadiging zullen verhaald worden op de huurder.

Artikel 7

Ingeval de huurder door overmacht verhinderd is zelf de fiets binnen te brengen of aangifte te doen van verlief of ongeval, dan zal hij/zij ervoor zorgen deze verplichtingen na te leven door tussenkomst van een derde persoon.

Artikel 8

De fietsen dienen uiterlijk om 13 u (bij verhuur in de voormiddag) of om 17u (bij verhuur in de namiddag of voor een hele dag) te worden binnengebracht bij Colonie 7, tenzij anders overeengekomen en uitdrukkelijk vermeld. Indien de fiets niet tijdig ingeleverd is, wordt bijkomend huurgeld gevraagd. Hiervoor wordt 4 euro per uur aangerekend. Voortijdige inlevering van de fiets geeft geen recht op terugbetalingen.

Artikel 9

Bij niet-inleveren van de fiets uiterlijk 24 uren na de in het reglement voorziene terugbrengtermijn wordt – bovenop de vergoeding die verschuldigd is wegens laattijdig terugbrengen – de restwaarde van de fiets en toebehoren gefactureerd aan de huurder, en wordt aangifte gedaan bij de politie.

Artikel 10

Annuleren is mogelijk tot 3 dagen voor vertrek door een e-mail te sturen naar reservaties@colonie7.be. Het reeds betaalde bedrag wordt dan teruggestort. Het bedrag wordt niet teruggestort bij annulering minder dan 3 dagen voor de gereserveerde datum.

Artikel 11

Door het huren van de fiets(en) verklaart de huurder zich akkoord met bovenstaande voorwaarden.